Mjerne jedinice

Definicije i pojmovi

18.9.2018

Mjerna jedinica je određena veličina definisana i prihvaćena konvencijom i sa kojom se ostale veličine iste vrste porede s ciljem izražavanja njihove relativne vrijednosti prema mjernoj jedinici.

Etalon je mjera, mjerilo ili mjerni sistem namijenjen određivanju, pohranjivanju i reprodukciji neke mjerne jedinice radi prenošenja njene vrijednosti na druga mjerila da bi mogla poslužiti kao referentna vrijednost.

Sljedivost je osobina da se rezultat nekog mjerenja može dovesti u vezu sa odgovarajućim državnim i/ili međunarodnim etalonom preko neprekinutog lanca upoređivanja.

Kalibracija je skup postupaka kojima se u određenim uslovima uspostavlja odnos između vrijednosti veličina koje pokazuje neko mjerilo ili vrijednosti koju predstavlja neki referentni materijal i odgovarajućih vrijednosti ostvarenih etalonom.

MJERITELJSTVO - UKRATKO

MJERNE JEDINICE - UKRATKO


Osnovne SI jedinice
Ime Oznaka
Veličina Definicija
metar m dužina

Metar je dužina puta koju u vakuumu napravi svjetlost u vremenu 1/299 792 458 sekunde.

kilogram kg masa Kilogram je masa međunarodnog etalona kilograma. (cilindra od platine i iridija koji se čuva u Bureau International des Poids et Mesures u Parizu)
sekunda s vrijeme Sekunda je trajanje 9 192 631 770 perioda zračenja koje odgovara prijelazu između dva hiperfina novoa osnovnog stanja atoma cezija 133.
amper A električna struja Amper je jačina stalne električne struje koja među dva paralelna vodiča, neograničene dužine i zanemarivo malim kružnim presjekom, koji su u vakuumu razmaknuti jedan metar, proizvodi među tim vodičima silu od 2×10-7 njutna po  metru dužine.
kelvin K termodinamička temperatura Kelvin je termodinamička temperatura koja je jednaka 1/273 dio termodinamičke temperature trojne tačke vode.
mol mol količina materije (supstance)
Mol je količina materije u sastavu koji sadrži  toliko elementarnih jedinki koliko ima atoma u 0,012 kilograma ugljika 12.
kandela cd jačina svjetlosti Kandela je jačina svjetlosti u određenom smjeru izvora koji odašilje monohromatsko zračenje frekvencije 540×1012 herca i čija je energetska jačina u tom smjeru 1/683 vata po steradijanu.

Decimalne jedinice su veće i manje jedinice od neke jedinice (sa posebnim nazivom) nastale množenjem decimalnim višekratnikom ili nižekratnikom.

Decimalni višekratnici i nižekratnici su propisani međunarodnim dogovorom.

Nazivi decimalnih jedinica  tvore se stavljanjem predmetaka ispred naziva jedinica. Isto se tvori i oznaka decimalne jedinice stavljanjem oznake predmetka ispred oznake jedinice.

Pri tvorbi decimalne jedinice može se istodobno upotrijebiti samo po jedan predmetak.

Naziv decimalne jedinice i njena oznaka čine cjelinu. Matematičke operacije primjenjuju se na cijelu decimalnu jedinicu.

Decimalne mjerne jedinice tvore se:

a) od svih jedinica S, izuzev Celzijeva stepena i kilograma (da se ne bi primjenila po dva predmetka, decimalne jedinice mase tvore se od jedinice gram, g=10-3 kg).

b) od sljedećih iznimno dozvoljenih  jedinica van SI: litar, tona, teks, bar, elektronvolt i var.

 

Prefiksi u dekadnom sistemu
Oznaka Naziv
Brojčana vrijednost
Faktor
J
jota 1 000 000 000 000 000 000 000 000 10^24
Z zeta 1 000 000 000 000 000 000 000 10^21
E eksa 1 000 000 000 000 000 000 10^18
P peta 1 000 000 000 000 000 10^15
T tera 1 000 000 000 000 10^12
G giga 1 000 000 000 10^9
M mega 1 000 000 10^6
k kilo 1 000 10^3
h hekto 100 10^2
da deka 10 10^1
d deci 0.1 10^-1
c centi 0.01 10^-2
m mili 0.001 10^-3
µ mikro 0.000 001 10^-6
n nano 0.000 000 001 10^-9
p piko 0.000 000 000 001 10^-12
f femto 0.000 000 000 000 001 10^-15
a ato 0.000 000 000 000 000 001 10^-18
z zepto 0.000 000 000 000 000 000 001 10^-21
y jokto 0.000 000 000 000 000 000 000 001 10^-24