Laboratorija za verifikaciju mjerila (LVM)

Laboratorija za verifikaciju mjerila (LVM)

11.1.2019

Laboratorija za verifikaciju mjerila (LVM)

Upravljanje sistemom zakonskog mjeriteljstva, kojim se osiguravaju tačna i međunarodno usklađena mjerenja u Bosni i Hercegovini, je u domenu odgovornosti Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine. Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine navedeni sistem kreira donošenjem mjeriteljskih pravilnika i obezbjeđenjem adekvatnih mjeriteljskih resursa kako u okviru samog Instituta, tako i u okviru drugih subjekata zakonske kontrole koji su definisani u Zakonu o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine.

 

Laboratorija za verifikaciju mjerila (LVM) se nalazi u sistemu imenovanih mjeriteljskih laboratorija od osnivanja Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, i njoj je dodijeljena uloga zakonom da vrši verifikaciju mjerila iz oblasti zakonskog mjeriteljstva. Uloga LVM u oblasti zakonskog mjeriteljstva je pružanje jasnih, tačnih, nepristrasnih i nezavisnih usluga verifikacije mjerila interesnim skupinama u skladu sa važećim propisima iz oblasti zakonskog mjeriteljstva u Bosni i Hercegovini sa ciljem zaštite interesa njenih građana.

 

LVM do stupanja na snagu Pravilnika o imenovanim mjeriteljskim laboratorijima (''Službeni glasnik BiH'' broj 75/14) je dokazivala svoje kompetencije prema zahtjevima koji proizlaze iz Zakona o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', broj 19/01), što je dokazivala stjecanjem Rješenja o imenovanju izdatim od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine.

 

Imajući u vidu značaj LVM u sistemu zakonskog mjeriteljstva u Bosni i Hercegovini i zaštitite interesa njenih građana, LVM je dana 30.8.2016. godine stekla status akreditiranog tijela, te na ovaj način dokazala da ispunjava zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013 za inspekcijsko tijelo Tip A. To predstavlja najveći stepen nepristrasnosti koje laboratorija može imati u obavljanju poslova verifikacije mjerila. Laboratorija za verifikaciju mjerila je prva laboratorija iz oblasti mase i dužine koja je ispunila zahtjeve za provođenje prve verifikacije u skladu sa važećim podzakonskim aktima. Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine je samostalna državna upravna organizacija koja je nezavisna od proizvodnje, prodaje i održavanja mjerila koja su predmet verifikacije, čime su stečeni neophodni uslovi da LVM nastupa kao treća strana u verifikaciji mjerila, odnosno kao Inspekcijsko tijelo Tipa A u skladu sa zahtjevima standarda BAS EN ISO/ IEC 17020. Također, ovo je prva laboratorija iz oblasti mase koja je ispunila zahtjeve za provođenje prve verifikacije u skladu sa Naredbom o neautomatskim vagama čime je ispunila zahtjeve da bude imenovana kao prijavljeno tijelo od strane Instituta za mjeriteljstvo u skladu sa spomenutom Naredbom.

 

LVM aktivnosti verifikacije mjerila obavlja u laboratoriji i na terenu. Laboratorije LVM su smještene na dvije lokacije, i to u Sarajevu, Augusta Brauna 2. (sjedište Instituta) i Tuzli, Armije BiH 10.

 

Opšti ciljevi kvaliteta LVM su:

-       Kontinuirani napredak u pružanja usluga verifikacije mjerila sa ciljem zaštite interesa građana Bosne i Hercegovine.

-       Kontinuiran napredak na unapređenju implementiranog sistema kvaliteta, edukacije osoblja, nabavke mjerne opreme i međusobnih odnosa osoblja.

-       Realizacija i očuvanje statusa imenovane mjeriteljske laboratorije.

-       Proširivanje specifikacije usluga LVM sa ciljem zadovoljavanja potreba mjeriteljskog sistema Bosne i Hercegovine iz oblasti zakonskog mjeriteljstva.

 

Kontakt:

Institut za mjeriteljstvo BIH

Laboratorija za verifikaciju mjerila

 

Tel.:   +387 33 568 932, +387 33 568 907, +387 35 251 073
Fax:   +387 33 568 909

E-mail: info@met.gov.ba 

6 FOTO GALERIJA